Статут

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE

SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH JKP “BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“

S  T   A   T   U   T

Sindikalne organizacije zaposlenih JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“

       

Beograd, ……………………………. godine

Na osnovu Statuta Sindikata  zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Srbije i Saveza samostalnih sindikata, Odbor sindikalne organizacije zaposlenih JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“  na sednici održanoj ………………….. 2009. godine, usvojio je

S  T   A   T   U   T

Sindikalne organizacije zaposlenih JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“                            

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom  uređuje se organizovanje članova samostalnog sindikata u Sindikalnoj organizaciji zaposlenih JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“iz Beograda, ulica Kneza Miloša broj 27, prava i obaveze članova i način njihovog ostvarivanja, sadržaj i način delovanja Sindikalne organizacije i druga pitanja, bitna za rad Sindikalne organizacije zaposlenih.

Član 2.

            Sindikalna organizacija zaposlenih je osnovni oblik organizovanja članova u Sindikat. Sindikalna organizacija se organizuje u preduzeću  JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“ iz Beograda i njen naziv glasi: Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije -Sindikalna organizacija zaposlenih JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“ Beograd.

Član 3.

            Sindikalna organizacija zaposlenih JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“, Beograd (u daljem tekstu: Sindikalna organizacija JKP BVK) se organizuje u Sindikat komunalaca Beograda, Sindikat zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti (u daljem tekstu: Sindikat), Savez samostalnih sindikata Beograda i Savez samostalnih sindikata Srbije.

Član 4.

            Sindikalna organizacija JKP BVK ostvaruje svoju ulogu kroz ravnopravne i partnerske odnose sa poslovodnim i drugim organima, koristeći metode i sredstva sindikalnog delovanja i borbe.

II  ČLAN SINDIKATA

Član 5.

Član  Sindikalna organizacija JKP BVK i Sindikata zaposlenih zaposleinh u komunalno stambenoj delatnosti postaje kada potpiše sindikalnu pristupnicu sa izjavom da želi da bude član Samostalnog sindikata bez obzira na svoje političke, verske, nacionalne i druge poglede, pripadnost i vrstu vlasništva preduzeća i koji prihvata Statut i Program Sindikata i Saveza samostalnih sindikata.

Članu sindikata izdaje se članska kartica koja potrvrđuje da je učlanjen u Samostalni sindikat  i može biti član samo ovog Sindikata.

Član 6.

Direktoru, radnicima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima na koje je direktor preneo svoja ovlašćenja, članovima organa upravljanja, osim predstavnika zaposlenih i Sindikata, predsedniku Skupštine preduzeća, radnicima izabranim na funkcije u političkim strankama i partijama i organima uprave, dok obavljaju poslove na toj funkciji, miruju prava i obaveze člana Sindikata, utvrđene Statutom Sindikata, osim obaveze plaćanja članarine.

Članstvo miruje i radniku na odsluženju vojnog roka.

Član Sindikata za koga je doneta odluka o prestanku radnog odnosa, ostvaruje prava i obaveze člana Sindikata u ovoj Sindikalnoj organizaciji, do pravosnažnosti odluke.

Član 7.

            Prava člana su:

 • Da ostvaruje ugovorenu zaradu kroz poštovanje cene radnog časa i vrednosti posla u skladu sa Kolektivnim ugovorom,
 • Da se obezbedi zaštita na radu i uslovi rada, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom,
 • Da dobije besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada i zastupanje pred poslodavcima i organima upravljanja, sudskim i drugim državnim organima,
 • Da se obezbedi prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor,
 • Da koristi pomoći iz sindikalnih fondova,
 • Da predlaže, bira i da bude biran u organe Sindikata i Saveza samostalnih sindikata,
 • Da bude informisan,
 • Da daje predloge i inicijative za ostvarivanje svojih prava i unapređenje rada Odbora Sindikalne organizacije

Član 8.

            Dužnosti člana su:

 • Da se pridržava i da se zalaže za primenu Statuta i Programa Sindikata i Saveza samostalnih sindikata;
 • Da učesvtuje u svim akcijama u skladu sa programom i dogovorom u Sindikatu;
 • Da aktivno učestvuje u radu sindikalne organizacije i organa Sindikata u koji je izabran ;
 • Da se obrazuje i osposobljava za sindikalni rad i aktivnosti;
 • Da razvija solidarnost i jedinstvo zaposlenih, i to posebno u kriznim situacijama i za vreme štrajka;
 • Da učestvuje u štrajku i svim sindikalnim akcijama protesta, podrške, solidarnosti, pomoći i slično;
 • Da plaća članarinu;
 • Da poštuje, sprovodi i pridržava se stavova, zaključaka i odluka organa Sindikata;
 • Da svojim sredstvima učestvuje u formiranju i jačanju fondova.

Član 9.

            Članstvo u Sindikatu prestaje istupanjem i isključivanjem.

Istupanje iz Sindikata se vrši davanjem pismene izjave o istupanju.

Izjava o istupanju i članska karta Sindikata predaju se Odboru.

Protekom tri meseca od davanja pismene izjave o istupanju, članu prestaju sva prava, povlastice i obaveze koje proizilaze iz Statuta Sindikata i Statuta Saveza sindikata Srbije.

Član 10.

            Članu Sindikata koji deluje suprotno programskim zadacima Sindikata, ne poštuje Statut Sindikata ili ne plaća članarinu duže od tri meseca uzastopno, ili sa prekidima više puta u toku jedne godine, u zavisnosti od stepena odgovornosti, može se izreći jedna od sledećih mera: kritika, javna opomena ili isključenje iz Sindikata.

Kritiku i javnu opomenu članu izriče mirovno veće koje imenuje Odbor Sindikalne organizacije.

Član 11.

Postupak za isključenje sprovodi i odluku o isključenju iz članstva Sindikata donosi Odbor Sindikalna organizacija JKP BVK, a na odluku se može uložiti žalba Republičkom odboru Sindikata u roku od 15 dana, od dana uručenja odluke.

Republički odbor Sindikata je dužan da o žalbi na odluku o isključenju odluči u roku od 30 dana, od dana prijema žalbe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Statutarnog odbora i Sindikata komunalaca Beograda. Odluka Republičkog odbora je konačna.

Danom konačnosti odluke o isključenju, članu prestaju sva prava i obaveze člana Sindikata, kada je dužan da člansku kartu preda Odboru Sindikalna organizacija JKP BVK.

III  SINDIKALNA ORGANIZACIJA

Član 12.

            Sindikalna organizacija JKP BVK ostvaruje svoje zadatke i funkcije koje proizilaze iz Programa i Statuta Sindikata u skladu sa Statutom i kolektivnim ugovorima.

Sindikalna organizacija JKP BVK se angažuje na ostvarivanju interesa i prava iz rada i radnog odnosa utvrđenih zakonom i kolektivnim ugovorom, a u skladu sa Statutom Sindikata i Saveza samostalnih sindikata

Član 13.

Sindikalna organizacija JKP BVK, u ostvarivanju zadataka i aktivnosti na zaštiti interesa, prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih, posebno će se angažovati na :

 • Zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavca i ugovora o radu u preduzećima,
 • Praćenju primene i poštovanja kolektivnih ugovora i ugovora o radu,
 • Učestvovanju u transformaciji preduzeća, restruktuiranju i privatizaciji,
 • Učestvovanje Sindikata u upravljanju preduzećem i izbor predstavnika zaposlenih u organe preduzeća,
 • Ugovaranju kriterijuma i merila na osnovu kojih će se vršiti racionalizacaja zaposlenih u preduzeću i zaključivanju socijalnih programa,
 • Obezbeđenju uslova rada, zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine,
 • Stvaranju uslova za primenu beneficiranog radnog staža na specifičnim poslovima,
 • Obezbeđenju skraćenja radnog vremena na poslovima sa teškim uslovima rada,
 • Obezbeđenju zdravstvene i socijalne zaštite članova Sindikata i njihovih porodica, kao i svih zaposlenih,
 • Obezbeđenju svih vrsta i vidova osiguranja ( od nezgode, životnog, penzionog, i druge ),
 • Obezbeđivanju uslova za prevenciju radne invalidnosti i korišćenje rekreativnih odmora,
 • Obrazovanju, osposobljavanju i stručnom usavršavanju sindikalnih aktivista i zaposlenih,
 • Informisanju članstva i svih zaposlenih kroz obezbeđenje uslova za javnost u radu i objavljivanje svih odluka, zaključaka, mišljenja i stavova organa Sindikata,
 • Izgrađivanju stavova i inicijativa za razvoj delatnosti,
 • Iniciranju sadržaja i kriterijuma kolektivnih ugovora koje zaključuje Sindikat i Savez samostalnih sindikata,
 • Organizovanju susreta, radnih takmičenja, savetovanja i seminara članstva
 • Aktivnosti učlanjavanja zaposlenih u Sindikat,
 • Razvijanju i svih drugih aktivnosti koje su od interesa za članstvo i sve zaposlene.

Član 14.

            U ostvarivanju funkcija i zadataka, Sindikalna organizacija JKP BVK koristi sledeća sredstva i metode sindikalne borbe:

 • ostvaruje saradnju sa poslodavcem i daje predloge, sugestije i mišljenja,
 • učestvuje u radu Upravnog i Nadzornog odbora Preduzeća preko izabranih predstavnika zaposlenih,
 • kritikuje i osporava određena rešenja i postupke,
 • pregovora sa poslodavcem,
 • organizuje i vodi štrajk i štrajk upozorenja.
 • vrši konsultacije i zahteva stručnu pomoć od viših organa Sindikata i stručnih službi Saveza samostalnih sindikata Beograda

Član 15.

Sindikalna organizacija JKP BVK  je dužna da obaveštava članstvo o svom radu i poslovanju najmanje jednom godišnje, a posebno o materijalno-finansijskom poslovanju i o tome obaveštava i više organe Sindikata, na njihov zahtev.

Sastanak Sindikalna organizacija JKP BVK  može da se održava kao jedinstven sastanak svih članova ili sastanak po delovima procesa rada – organizacionim jedinicama, u zavisnosti od broja članova i uz obavezu da se ne remeti proces rada.

Sastanak zakazuje predsednik po potrebi, a obavezno ako to zahteva Odbor sindikalne organizacije, Nadzorni odbor, 1/3 članstva ili viši organ Sindikata.

Ako predsednik Sindikalna organizacija JKP BVK ne zakaže sastanak po zahtevu iz stava  3. ovog člana, sastanak može zakazati viši organ Sindikata i učestvovati u radu tog sastanka.

Član 16.

            Za odlučivanje na sastanku Sindikalna organizacija JKP BVK potrebno je da prisustvuje više od polovine članova, a odluka je punovažna ako se za nju izjasni dvetrećine prisutnih članova.

Član 17.

            Članovi Sindikalna organizacija JKP BVK, preko svojih predstavnika učestvuju u izgrađivanju stavova u višim organima Sindikata o pitanjima ekonomskog, materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih i angažuju se na realizaciji tih stavova.

U cilju efikasnijeg rada i sprovođenja aktivnosti Odbor Sindikalna organizacija JKP BVK može formirati radna tela , kao što su komisije, radne grupe i slično.

Član 18.

            Sindikalna organizacija JKP BVK je obavezna da uplaćuje članarinu, u skladu sa Statutom Sindikata i Saveza samostalnih sindikata i Pravilnikom o materijalno-finansijskom  poslovanju.

 

IV  ORGANI SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Član 19.

            Organi Sindikalne organizacije JKP BVK su:

 • Odbor sindikalne organizacije JKP BVK (u daljem tekstu: Odbor)
 • Nadzorni odbor

Sindikalna organizacija JKP BVK bira predsednika Sindikalne organizacije JKP BVK koji je po funkciji predsednik Odbora sindikalne organizacije.

Član 20.

            Odbor ima ………… člana, koga čine ………… članova i izabrani predsednik sindikalne organizacije JKP BVK.

Odbor iz svog sastava bira sekretara i blagajnika.

Odbor sindikalne organizacije JKP BVK po potrebi bira Predsedništvo, koje čine predsednik, zamenici predsednika, sekretar i predsednici komisija, tj. formiranih radnih tela .

Odbor sindikalne organizacije JKP BVK bira članove organa Sindikata, Saveza samostalnih sindikata i predstavnike u radna tela, komisije koje se po potrebi formiraju u cilju sprovođenja aktivnosti i zadataka, a vrši  i predlaganje nosilaca funkcija u Sindikatu i Savezu sindikata.

Odbor sindikalne organizacije JKP BVK bira i sve ostale predstavnike u radna tela, komisije koje se po potrebi formiraju u cilju sprovođenja aktivnosti i zadataka.

Odbor sindikalne organizacije JKP BVK bira i predstavnike zaposlenih u organe preduzeća, odnosno članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih. Ukoliko je u preduzeću organizovano više sindikata izbor predstavnika iz reda zaposlenih se vrši na paritetnom principu po broju članova reprezentativnih sindikata.

Član 21.

            Odbor je dužan da pomogne članu Sindikata u ostvarivanju i zaštiti prava iz rada i po osnovu rada.

Ako Odbor nije u mogućnosti da članu pruži odgovarajuću pomoć i zaštitu, upućuje ga na Službu pravne pomoći, organizovanu u Savezu samostalnih sindikata Beograda, ili višim organima Sindikata i Saveza sindikata.

Član 22.

Osnovni oblik rada su sastanci sindikalne organizacije JKP BVK, odbora i komisija, tj. formiranih radnih tela, koji se održavaju prema potrebi a najmanje jedanput mesečno.

Sednice Odbora zakazuje predsednik, po potrebi.

Predsednik sednicu mora da sazove ako to zahteva većina članova Odbora, Nadzorni odbor, trećina članstva ili viši organ Sindikata.

Za odlučivanje na sednici Odbora, potrebno je da prisustvuje više od polovine članova, a odluka je punovažna ako se za nju izjasni više od polovine prisutnih članova.

Član 23.

            Odbor se angažuje na ostvarivanju funkcija Sindikalne organizacije i to:

 • pregovara i zaključuje Kolektivni ugovor i posreduje kod poslovodstva u vezi ostvarivanja prava i zaštite zaposlenih kod poslodavca, daje predloge i sugestije višim organima Sindikata SSS i angažuje se u akcijama koje oni vode,
 • da se kolektivnim ugovorom utvrdi najpovoljnija cena radnog časa i vrednost posla, zarada, naknade i druga lična primanja zaposlenih, kao i druga prava koja se uređuju Kolektivnim ugovorom,
 • da se obezbede najpovoljniji uslovi za rad zaposlenih i odgovarajuće zaštitne mere i sredstva lične zaštite na radu,
 • zauzima stavove o programu uvođenja tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, o programu ostvarivanja prava zaposlenih, za čijim je radom prestala potreba i o programu svojinske transformacije i statusnim promenama u preduzeću,
 • donosi odluku o stupanju u štrajk upozorenja i štrajk,
 • zalaže se za doslednu primenu Kolektivnog ugovora, štiti prava članova utvrđena Zakonom i Kolektivnim ugovorom,
 • pruža materijalnu pomoć najugroženijim članovima,
 • donosi pravila o organizovanju i radu Sindikalne organizacije i donosi odluke neophodne za funkconisanje Sindikalne organizacije.

Za pregovore i zaključivanje Kolektivnog ugovora Odbor po potrebi angažuje stručna lica i nosioce funkcija u višim organima Sindikata i Saveza samostalnih sindikata.

 

Nadzorni odbor

Član 24.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad raspodelom i upotrebom sredstava sindikalne JKP BVK članarine, a posebno:

 • stara se o tome da se poslovanje Sindikalne organizacije JKP BVK vrši u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju, imovini i fondovima Sindikata i Saveza samostalnih sindikata i pozitivnih zakonskih propisa;
 • kontroliše redovnu uplatu sindikalne članarine organima Sindikata i Saveza samostalnih sindikata;
 • predlaže mere za pravilno sprovođenje politike finansiranja i racionalno korišćenje sredstava;
 • stara se o pravilnom izvršavanju finansijskog plana Sindikalne organizacije JKP BVK,
 • proverava kako se vode i čuvaju poslovne knjige i finansijska dokumenta Sindikalne organizacije

Član 25.

Nadzorni odbor, najmanje jednom godišnje, vrši nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem i sa utvrđenim stanjem upoznaje Sindikalnu organizaciju.

Nadzorni odbor je samostalan u svom radu i za svoj rad odgovara članstvu.

Član 26.

            Nadzorni odbor broji 7  člana.

Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsednika.

Statutarni odbor

Član 27.

Statutarni odbor broji  pet članova.

Statutarni odbor bira predsednika.

Zadaci Statutarnog odbora su : da tumači Statut, ocenjuje usklađenost ovog Statuta sa Statutom Sindikata i Saveza samostalnih sindikata, analizira statutarna pitanja, predlaže izmene i dopune Statuta, predlaže novi Statut, razmatra navode iz žalbi upućenih Sindikatu i donosi odluke u prvom stepenu, daje stručna objašnjenja na zahtev članova Sindikata, organizacija i organa Sindikata i vrši i druge poslove iz svog delokruga. Na odluku Statutarnog odbora može se uložiti žalba sindikaloj organizaciji.

Predsednik

Član  28.

Predsednik: predstavlja i zastupa Sindikalnu organizaciju JKP BVK; angažuje se na ostvarivanju prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora; obraća se za pravnu pomoć u slučaju kršenja tih prava, posebno iz radnog odnosa, zarada i naknada, uslova rada i zaštite na radu; informiše zaposlene o pregovorima sa poslodavcem; učestvuje u pregovorima Sindikata i Saveza samostalnih sindikata sa državnim organima, o čemu obaveštava Odbor i članstvo; upoznaje članstvo sa sadržajem kolektivnih ugovora, donetim zakonima i drugim aktima koji određuju njihov materijalni i socijalni položaj; učestvuje u radu organa upravljanja kada odlučuje o pitanjima od značaja za zaposlene.

Predsednik u ostvarivanju svojih zadataka sarađuje sa službama u preduzeću.

Predsednik ostvaruje pravo na profesionalni rad i ostvaruje sva prava po osnovu i iz radnog odnosa u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Sekretar

Član 29.

            Sekretar: priprema sastanke Odbora sindikalne organizacije JKP BVK i neposredno se angažuje na sprovođenju stavova i odluka Odbora sindikalne organizacije; obavlja poslove koje mu poveri Odbor.

Sekretar ostvaruje pravo na broj plaćenih časova mesečno, u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

 

 

 

V  IZBORI

Član 30.

            Najmanje jedanput u pet godina održava se Izborna konferencija sindikalne organizacije JKP BVK za izbor predsednika i sekretara, koji zastupaju i predstavljaju sindikalnu organizaciju i članove Odbora sindikalne organizacije, Nadzornog i Statutarnog odbora. Predlozi za članove Odbora sindikalne organizacije JKP BVK utvrđuju se na preizbornim sastancima po sektorima odnosno pogonima pšreduzeća.

Izbornu konferenciju čine stari i novi saziv Odbora. Izborna konferencija radi na osnovu Poslovnika.

Izbornu konferenciju saziva Odbor sindikalne organizacije JKP BVK u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora u sindikalnim organizacijama i organima koju donosi Sindikat i Savez samostalnih sindikata.

Izborna konferencija ocenjuje rad Odbora sindikalne organizacije u proteklom periodu razmatra i usvaja Izveštaj o radu, Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju, orijentacioni Program narednih zadataka i Plan prihoda i rashoda, bira predsednika, zamenika predsednika, sekretara i verifikuje izbor članova Odbora sindikalne organizacije; bira : članove Nadzornog i Statutarnog odbora sindikalne organizacije,  članove organa Sindikata na nivou Grada i Republike i predlaže kandidate za članove organa Saveza samostalnih sindikata, i nosioce finkcija u organima Sindikata i Saveza samostalnih sindikata, a može da bira i članove organa upravljanja preduzeća.

Član 31.

            Predlaganje kandidata za predsednika i članove Odbora i Nadzornog odbora vrši se na sastanku članova sindikalne organizacije JKP BVK , koji se organizuje po delovima procesa rada.

Svaki predloženi kandidat je dužan da se pismeno izjasni o prihvatanju kandidature, čime stiče pravo da bude na kandidatskoj listi.

Lista kandidata sačinjava se po azbučnom redu prezimena kandidata.

 

Član  32.

Za članove organa Sindikalne organizacije JKP BVK, kao i za nosioce funkcija u Sindikatu i Savezu samostalnih sindikata, predlažu se kandidati koji poseduju i ispoljavaju sposobonost i znanje za ostvarivanje interesa i zaštite prava članstva, poseduju organizatorske i druge sposobnosti za sindikalni rad i kao takvi, uživaju ugled i poverenje članstva.

Član 33.

            Izbor predsednika i članova organa Sindikalne organizacije JKP BVK  vrši se između većeg broja kandidata od broja koji se bira, tajnim glasanjem.

Izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova, ukoliko je glasalo više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika koji čine Izborni sastanak.

Izbori u Sindikalnoj organizaciji se ponavljaju ukoliko nije glasalo više od polovine izabranih predstavnika koji čine Izborni sastanak. Na ponovljenim izborima izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova, bez obzira na broj članova koji su izašli na izbore.

Za ponovljene izbore utvrđuju se kandidati koj su dobili najveći broj glasova, pri čemu treba na listi da bude više kandidata nego što se bira. U ponovljenom glasanju, izabrani su oni kandidati za koje je glasao najveći broj članova, bez obzira koliko je članova glasalo.

Kada dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat čije prezime prema azbučnom redu dolazi prvo.

Član 34.

            Mandat predsednika i članova organa Sindikalne organizacije JKP BVK  traje pet godine i može se ponoviti.

Izbori se mogu obaviti u toku trajanja mandata, ukoliko je doveden u pitanje dalji rad organa, u kom slučaju izbore sprovode preostali članovi odbora.

U slučaju ostavke ili opoziva svih članova Odbora sindikalne organizacije i predsednika Sindikalne organizacije JKP BVK, izbore sprovodi  neposredno viši organ Sindikata.

VI FINANSIJSKA SREDSTVA SINDIKALNE ORGANIZACIJE

 

Član 35.

            Osnovni izvor prihoda za finansiranje aktivnosti Sindikalne organizacije JKP BVK  je članarina.

Visina članarine je 1% zarade člana.

Članarina se obračunava pri svakoj isplati zarada i uplaćuje se na sledeći način:

 • 50% na tekući račun Sindikalne organizacije
 • 33% Savezu samostalnih sindikata Beograda
 • 17% Republičkom odboru Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije.

Član 36.

            Sindikalna organizacija može imati i druge prihode.

Sindikalna organizacija finansira aktivnosti, raspolaže i koristi sredstva u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju, imovini i fondovima Sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata, a na osnovu posebnog Pravilnika.

Član 37.

Sindikat komunalaca formira štrajkački fond i fond solidarnosti, a po potrebi može formirati i druge fondove o čemu se donosi posebna odluka.

Sindikalna organizacija može formirati fondove ( solidarnosti, posmrtni, obrazovni i druge ) kao i kase uzajamne pomoći i slično, što se uređuje posebnim pravilnicima – koje donosi Odbor na osnovu odluke o formiranju.

VII  NAZIV, SEDIŠTE, PEČAT I AMBLEM SINDIKALNE ORGANIZACIJE

 

Član 38.

Sindikalna organizacija JKP BVK  ima status pravnog lica na osnovu Statuta.

Naziv Sindikalne organizacije  glasi  –   Savez samostalnih sindikata – Sindikat zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti – sindikalna organizacija zaposlenih JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“, Beograd.

            Sedište Sindikalne organizacije  je u Beogradu.

Sindikalna organizacija  ima svoj pečat koji je okruglog oblika i sadrži tekst :

Savez samostalnih sindikata – Sindikat zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Srbije – Sindikalna organizacija zaposlenih JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“ – B e o g r a d.

U sredini pečata je amblem Sindikata.

 

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 39.

Sindikalna organizacija JKP BVK  dužna je da u roku od sedam dana od sprovođenja izbora obavesti poslodavca o izvršenim izborima i izabranim članovima organa sindikalne organizacije, i da pokrene postupak u Ministarstvu rada i socijalne politike da se izvrši upis novoizabranog lica za zastupanje i predstavljanje u Registar sindikata.  Rešenje o upisu lica za zastupanje i predstavljanje sindikalne organizacije JKP BVK  u Registar sindikata nadležnog ministarstva dostavlja se poslodavcu.

Član  40.

            Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sednici Odbora sindikalne organizacije JKP BVK  .

Izmene i dopune Statuta vrši Odbor sindikalne organizacije JKP BVK  .

Član 41.

            Na pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, neposredno se primenjuju odredbe Statuta Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Saveza samostalnih sindikata.

PREDSEDNIK SINDIKALNE ORGANIZACIJE